سخن بودا
نیانه تی لوکا نخستین بودایی آلمانی تبار و نخستین بودایی از قاره اروپا بود. او از دانایان برجسته ی آیین بودای تیره واده بود که به قولی کهن ترین سنت بودایی است. نیانه تی لوکا در جوانی نخست در فرانکفورت و پاریس به مطالعه ی موسیقی پرداخت و با خواندن کتاب های آلمانی درباره ادبیات بودایی به این آیین کشش پیدا کرد و چیزی نگذشت که خود از رهروان راه بودا شد...
پدران خفته و اشباح عروسک‌خانه
عمل نقد «تخنه» است، یعنی مهارت می‌خواهد، اما منتقد به جز این مهارت یا دانش عملی، نیازمند نظریه یا خودانعکاسی تخنه یا نقد نقد نیز هست. آن که منتقد را به نظریه‌بازی متهم می‌کند یا آن که بلد نیست بخواند و توانایی ترجمه کردن او را دستمایه‌ی تخطئه‌ی قضاوت بی‌رحمانه‌ی او می‌سازد، از دوری دست‌هایش به مایه‌ی نقد، عطر فرانسوی را بدبو می‌خواند...
 


 
تعاریف و مشخصات ملودرام به عنوان یک ژانر خاص هنری و سینمایی بارها در دید اهل نظر تغییر کرده و اصلاح شده ‌ا‌ست. در این سال‌های دراز، نظریه‌پردازان نه فقط درگیر تعریف جامع ملودرام که بیشتر سرگرم بازیابی و بازنگری همان تعریف‌های قدیم خود بوده‌اند...
ملودرام: گونه، سبک، نظام احساسی
داستان آفرینش
و زمانی که خدا تنها بود. و دلش تنگ از این تنهایی. و پرستیدن آن بال به تن دوختگان. و نمی‌خواست که او را بپرستند چنین. و در آن جنگل سبز که خلوتگه او با خود بود. او چنین اندیشید . . .