شاهنامه 10 جلدی فردوسی از آغاز باید بدانی که دانی درست سر مایه‌ی گوهران از نخست که یزدان ز ناچیز چیز آفرید بدان تا توانایی آرد پدید سر مایه‌ی گوهران این چهار برآورده بی‌رنج و بی‌روزگار... ادامه>>

 
1 2 3 4 5 6 7 
<<    <      >    >>