چرا علم؟
چرا علم؟

کتاب چرا علم؟ استثنایی نادر است‎‏. کتابی علمی که به اندازه‌ی کافی آموزنده هست که می‌توان آن را درس‌نامه‌ای محبوب برای مقاطع دبیرستان و پیش‌دانشگاهی دانست. کتابی که حتی برای خوانندگانی با تحصیلات عالی علمی هم جذاب است‏‏ اگر فکر می‌کنند که اندوخته‌هایشان از نسبیت و مکانیک کوانتومی را به دست فراموشی سپرده‌اند.
هیزن و ترفیل معلم‌های علوم فروتن و خالی از تظاهرند‏‌‏ کسانی که هر چیزی را به خوبی توضیح می‌دهند. از آن دست معلم‌هایی که آرزو می‌کنید ای کاش نمونه‌شان را در دوران مدرسه داشتید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست

 

مقدمه

سواد علمی چیست، چرا مهم است، و چرا آن را نداریم؟

فصل یک: دانستن

عالم ضابطهمند و پیشبینیپذیر است

فصل دو: انرژی

انرژی ثابت میماند و انرژی همیشه از شکل سودمندتر به شکل کمتر سودمند در میآید

فصل سه: الکتریسیته و مغناطیس

الکتریسیته و مغناطیس دو وجه یک نیرو هستند

فصل چهار: اتم

همهی مواد از اتم ساخته شدهاند

فصل پنج: دنیای کوانتومی

همه چیز، ذرات، انرژی، سرعت چرخش الکترونها، در واحدهای مجزا بیان میشوند و هیچ چیز را بدون تغییردادنش نمیتوان سنجید

فصل شش: پیوندهای شیمیایی

اتمها را چسب الکترون به هم متصل نگه میدارد

فصل هفت: معماری اتمی

رفتار مواد به آرایش اتمهای آن بستگی دارد

فصل هشت: فیزیک هستهای

انرژی هستهای حاصل تبدیل جرم است

فصل نه: ساختار بنیادی ماده

همه مواد واقعاً از کوارکها و لپتونها تشکیل شدهاند

فصل ده: اخترشناسی

ستارهها چرخهای را از تولد تا مرگ طی میکنند

فصل یازده: کیهان

عالم در زمانی مشخص در گذشته متولد شده و از آن زمان به بعد در حال انبساط است

فصل دوازده: نسبیت

هر ناظری قوانین یکسانی از طبیعت میبیند

فصل سیزده: زمین پویا

سطح زمین مدام در حال تغییر است؛ هیچ عارضهای روی زمین دایمی نیست

فصل چهارده: چرخههای زمین

زمین با چرخهها کار میکند

فصل پانزده: نردبان حیات

همهی موجودات زنده از سلولها تشکیل شدهاند، کارخانجات شیمیایی حیات

فصل شانزده: رمز ژنتیکی حیات

تمام حیات براساس یک رمز ژنتیکی ساخته شده است

فصل هفده: زیست فناوری

همه حیات بر پایهی یک شیمی و یک رمز ژنتیکی است

فصل هیجده: تکامل

همهی شکلهای حیات براساس انتخاب طبیعی تکامل یافتهاند

فصل نوزده: اکوسیستمها

همهی حیات مرتبط به هم است

کلام پایانی

نقش علم

پدیدآورنده:

رابرت م.هیزن و جیمز ترفیل


مترجم:

شادی حامدی آزاد


نوبت چاپ:

نخست


شمارگان:

1000


شابک:

978-600-212-239-1


سال:

1394


تعداد صفحه:

325

قیمت: 200,000  ريال