ایران آینده از نگاه سه اندیشمند امروز
ایران آینده از نگاه سه اندیشمند امروز کتاب بنا دارد تا با هدف ترویج مبانی نظری توسعه برای عموم مردم تصویری ارزیابانه از مسائل آینده ایران برای رسیدن به توسعه‌ی پایدار ارائه کند. هدف این گفت‌و‌گوها ارزیابی مشکلات پیش روی ایران برای رسیدن به توسعه‌ است، به گونه‌ای که بتوان مبانی توسعه را برای عموم بازتر و شفاف‌تر کرد. ادامه>>

 
شاهنامه 10 جلدی فردوسی
شاهنامه 10 جلدی فردوسی از آغاز باید بدانی که دانی درست سر مایه‌ی گوهران از نخست که یزدان ز ناچیز چیز آفرید بدان تا توانایی آرد پدید سر مایه‌ی گوهران این چهار برآورده بی‌رنج و بی‌روزگار... ادامه>>

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
<<    <      >    >>